KONZULTACE nákupu s veterinární lékařkou, každý den na tel.: +420 605 712 725.

Effitix Spot-on M a.u.v. 134mg/1200mg sol 4x2,2ml

 
Doprodej Efekt lupa
 

EXPIRACE 2 KS AKČNÍCH BALENÍ 02/2023!!!

Pro psy 10 - 20 kg. 

Antiparazitární přípravek pro léčbu u /psů proti napadení blechami nebo klíšťaty, v případech, kdy je rovněž potřeba zajistit repelentní účinek (zamezující sání krve) účinek proti pakomárům (Phlebotomus perniciosus) nebo komárům obsahuje Firponil, Permethrin.

Dostupnost Skladem
Běžná cena 759 Kč
Ušetříte 609 Kč (–80 %)
150 Kč    
Kód produktu 6338
Značka Virbac Animal Health
Kategorie Antiparazitika pro psy
 

1.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Effitix 134 mg/1200 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro středně velké psy

2.       KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 2,2ml pipeta obsahuje:

Léčivé látky:

Fipronilum                              134,20 mg

Permethrinum             1199,00 mg

Pomocné látky:

Butyhydroxyanisol E320                    0,44 mg

Butylhydroxytoluen E321                  0,22 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.       LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

Čirý žlutý roztok.

4.       KLINICKÉ ÚDAJE

4.1     Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

U psů k použití proti napadení blechami nebo klíšťaty, v případech, kdy je rovněž potřeba zajistit repelentní účinek (zamezující sání krve) účinek proti pakomárům (Phlebotomus perniciosus)nebo komárům.

Blechy:

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis). Blechy nacházející se na psech jsou usmrcené během 24 hodin po ošetření. Jedno ošetření zajišťuje nepřerušenou účinnost  proti novému

napadení dospělými blechami po dobu 4 týdnů. Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD) v případech, kdy tato diagnóza byla před ošetřením stanovena veterinárním lékařem.

Klíšťata:

Jedno ošetření zajišťuje nepřerušenou akaricidní účinnost  proti napadení klíšťaty (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus aRhipicephalus sanguineus) po dobu 4 týdnů. Pokud jsou klíšťata přítomna na zvířeti v době aplikace přípravku, nemusí být veškerá klíšťata usmrcena v průběhu prvních 48 hodin, ale mohou být usmrcena v průběhu jednoho  týdne.

Bodavý hmyz - pakomáři a komáři:

Jedno ošetření zajišťuje repelentní účinek (zamezující sání krve) proti pakomárům (Phlebotomus perniciosus) a proti komárům (Culex pipiens, Aedes aegypti) po dobu 4 týdnů.

4.3     Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivoué látkuy, nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u králíků a koček z důvodu nebezpečí možného výskytu nežádoucích účinků či dokonce úhynu (viz také bod 4.5i).

Nepoužívat u nemocných zvířat (např. celková onemocnění, horečka atd.) nebo zvířatům v rekonvalescenci.

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Účinnost veterinárního léčivého přípravku zůstává zachována po vystavení zvířat slunečnímu záření, nebo v případě, že zvíře zmokne.  

Zabraňte častému koupání nebo šamponování psů ošetřených přípravkem, protože mohou nepříznivě ovlivnit délku trvání účinnosti přípravku.

U psa napadeného blechami se může projevit alergická reakce na bleší sliny nazývaná alergie na bleší kousnutí

(FAD). Pokud má váš pes zanícenou kůži, vykazuje příznaky svědění, vykusuje si srst, nadměrně se škrábe, je neklidný a podrážděný, vyhledejte pomoc veterinárního lékaře ke stanovení diagnózy, zda se u vašeho psa nejedná o projevy FAD.

Ke  snížení rizika opětovného napadení v důsledku výskytu nových  blech se doporučuje ošetřit všechny psy v domácnosti.

Ostatní zvířata žijící v jedné domácnosti mají být také ošetřena vhodným přípravkem. Blechy domácích zvířat se často vyskytují ve zvířecích pelíšcích, výstelkách a na místech, kde zvířata pravidelně odpočívají, jako jsou

koberce, měkký čalouněný nábytek či doplňky, které musí být v případě vysoké intenzity napadení v době, kdy jsou zahájena zdolávací opatření, ošetřeny vhodným insekticidním prostředkem a pravidelně vysávány.

Může dojít k ojedinělému výskytu přisátí klíštěte nebo k ojedinělým případům štípnutí pakomárem nebo komárem. V případě nepříznivých nákazových podmínek nelze z tohoto důvodu vyloučit přenos infekčních chorob přenášených těmito parazity.

V případě pakomárů a komárů studie  prokázaly účinek zamezující sání krve uvedenými parazity  v délce trvání až 4 týdnů. V případě krátkodobých cest (kratších než 4 týdny) do endemických oblastí, se proto doporučuje ošetření provést těsně před očekávanou expozicí parazitům. V případě dlouhodobé expozice parazitům (např. zvířata žijící v endemických oblastech nebo při cestách delších než 4 týdny), bude léčebné schéma záviset  na údajích o místní epidemiologické situaci.

4.5     Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před ošetřením by měla být zvířata zvážena a s co největší přesností stanovena jejich hmotnost.

Bezpečnost přípravku nebyla stanovena u psů mladších 12 týdnů nebo s hmotností menší než 1,5kg.

Zabraňte, aby se obsah pipety dostal do kontaktu s očima nebo dutinou ústní ošetřovaného psa. Zabraňte zejména tomu, aby si ošetřená zvířata, nebo zvířata, která jsou s nimi v kontaktu olizovala místo podání přípravku a tím aby docházelo k expozici účinkům přípravku v důsledku jeho perorálního příjmu.

Tento přípravek je obzvláště toxický pro kočky a může být pro kočky smrtelný v důsledku fyziologických zvláštností koček, které nejsou schopné metabolizovat některé látky včetně permethrinu. V případě náhodného potřísnění kůže, kočku umyjte šamponem nebo mýdlem a urychleně vyhledejte veterinárního lékaře.

Aby se zabránilo náhodné expozici koček působení tohoto přípravku, držte po podání přípravku ošetřené psy odděleně od koček do doby, kdy je místo podání přípravku zcela zaschlé,,

Důležité je zabezpečit, aby kočky nelízaly místo aplikace na psovi, který byl ošetřený s tímto přípravkem. Pokud k expozici přípravku tímto způsobem u kočky dojde, , okamžitě vyhledejte veterinárního lékaře.

Nepoužívat u králíků a u koček.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek může být neurotoxický. V případě pozření může dojít k poškození zdraví. Zabraňte požití přípravku, včetně kontaktu kontaminovaných rukou s ústy. V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Tento přípravek může způsobit podráždění očí a sliznice. Zabraňte proto kontaktu přípravku s ústy a očima, včetně formy kontaktu rukou s ústy a rukou s očima. V případě náhodného zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte vodou. Pokud podráždění očí přetrvává, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zabraňte kontaktu s kůží. Pokud dojde k zasažení kůže, umyjte ihned zasažené místo mýdlem a vodou.

Po použití si pečlivě umyjte ruce.

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Lidé se známou přecitlivělostí (alergií) na fipronil, permethrin nebo na některou z pomocných látek, by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem, který ve velmi vzácných případech může u některých jedinců vyvolat podráždění dýchacích cest a kožní reakce.

Lidé by s ošetřenými zvířaty neměli manipulovat a hrát si s nimi, dokud místo aplikace nezaschne a asi 12 hodin po ošetření. Doporučuje se proto ošetřovat zvířata v podvečer nebo pozdě odpoledne, aby se minimalizoval kontakt s ošetřeným zvířetem. V den, kdy je přípravek aplikován zvířeti, nedovolte ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi.

Uchovávejte pipety v originálních obalech. Aby se zabránilo styku dětí s použitými pipetami, použité pipety ihned vhodným způsobem odstraňte.

Ostatní opatření

Fipronil a permethrin mohou mít nepříznivý účinek na vodní organizmy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Přípravek může poškozovat natřené, lakované nebo jiné plochy v domácnosti nebo jejího vybavení. Vyčkejte, až místo aplikace zaschne, před umožněním kontaktu zvířete s takovými materiály.

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

V místě podání se mohou objevit přechodné kožní reakce (svědění, začervenání) a po podání přípravku bylo dále hlášeno celkové svědění. V ojedinělých případech byly pozorovány přechodné změny v chování (obvykle hyperaktivita/podráždění) a zvracení.

V případě olizování místa podání se může objevit přechodné zvýšené slinění.

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie s fipronilem a permethrinem nepodaly důkaz o teratogenním působení nebo o embryotoxických účincích. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u fen během březosti a laktace . Během březosti a laktace použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9     Podávané množství a způsob podání

Pro použití nakapáním na kůži (Spot-on)

Dávkování:

Doporučená minimální dávka je 6,7mg fipronilu/kg ž.hm. a 60mg permetrinu/kg ž.hm.

Pes, hmotnost

Fipronil (mg)

Permetrin (mg)

1.5-4 kg

26.8

240

4-10 kg

67

600

10-20 kg

134

1200

20-40 kg

268

2400

40-60 kg

402

3600

 
Pro psy > 60kg použít vhodnou kombinaci pipet.

Způsob aplikace přípravku:

Vyjměte pipetu z blistru. Držte pipetu ve vzpřímené poloze. Poklepejte na úzkou část pipety, abyste zajistili, že obsah je v hlavní části pipety. Přelomte odlamovací uzávěr pipety v naznačené linii. Rozhrňte srst zvířete tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a několikrát stlačte tak, aby se obsah pipety, v závislosti na živé hmotnosti zvířete, vyprázdnil na dvě až čtyři různá místa podél páteře psa od kohoutku až po bázi ocasu.

Doporučuje se psům o hmotnosti menší než  20kg  přípravek podat na dvě místa, a u psů nad 20kg na 2 až 4 místa.

Systém přerušení odběru obsahu z pipety

Dávkovací schéma:

Použití přípravku musí být založeno na potvrzeném výskytu napadení nebo potvrzeném riziku napadení blechami nebo klíšťaty, a to v případech, kdy je rovněž potřeba zajistit repelentní účinek (zamezující sání krve) účinek proti pakomárům (Phlebotomus perniciosus) nebo komárům.

Ošetřující veterinární lékař může doporučit interval opakování léčby v závislosti na riziku napadení parazity.

Mezi dvěma ošetřeními přípravkem musí uplynout období nejméně 4 týdnů.

4.10   Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Byla prokázána bezpečnost přípravku po podání až 5-násobného  překročení maximální doporučené dávky.

Zdravým  12-týdenním štěňatům ošetřeným 3x s odstupem 3 týdnů.

Nebezpečí vzniku nežádoucích účinků (viz. bod 4.6) se však může v případě předávkování zvyšovat a proto zvířata mají být ošetřena pipetou správné velikosti v závislosti na hmotnosti zvířete.

4.11   Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.       FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika pro lokální aplikaci

ATCvet kód: QP53AC54 (permethrin, kombinace)

Přípravek je ektoparazitikum k místnímu podání, obsahuje fipronil a permethrin. Tato kombinace má insekticidní, akaricidní a repelentní účinek na pakomáry a komáry.

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

Fipronil je insekticid a akaricid náležející do skupiny fenylpyrazolů. Fipronil a jeho metabolit fipronil sulfon působí na  ligandy řízené chloridové kanály, zejména ty,  které jsou řízené neuropřenašečem kyselinou gamaaminomaslovou (GABA) a dále na desensibilizující (D) a nedesenzibilizující (N) kanály řízené glutamátem (Glu, ligandy řízené chloridové kanály nacházející se výlučně u bezobratlých), čímž vyvolává blokaci pre- a postsynaptického přenosu chloridových iontů přes buněčné membrány. To má za následek nekontrolovanou aktivitu centrálního nervového systému a smrt hmyzu nebo roztočů.

Permethrin patří do skupiny pyretroidních akaricidů a insekticidů typu I a působí také jako repelent.

Pyretroidy ovlivňují napěťově řízené  sodíkové kanály obratlovců a bezobratlých. Pyretroidy jsou tzv. blokátory otevřených kanálů, kdy ovlivňují sodíkové kanály tak, že zpomalují jejich charakteristiky ovlivňující jak jejich aktivaci tak inaktivaci   což má za následek hyperexcitabilitu a smrtparazita.

Přípavek má insekticidní a akaricidní účinek proti blechám (Ctenocephalides felis) a klíšťatům (Dermacentor spp., Ixodes ricinus, Rhipicephalus spp.) a repelentní(zaqmezující sání krve) účinek proti pakomárům (Phlebotomus perniciosus) a komárům (Culex pipiens, Aedes aegypti).

Pokud se pes ošetří alespoň 2 dny před tím, než je vystaven klíštatům, bylo experimentálně prokázáno, že přípravek nepřímo snižuje riziko přenosu Babesia canis z infikovaných klíšťat Dermacentor reticulatus až 28 dní po aplikaci, čímž se snižuje riziko babeziózy u ošetřených psů.

5.2       Farmakokinetické údaje

Hlavním metabolitem fipronilu je  derivát sulfonu, který má též insekticidní a akaricidní vlastnosti. Po místním podání přípravku psům, za doporučených podmínek použití:

-          jsou permethrin a fipronil spolu s jeho hlavní metabolitem v průběhu jednoho dne po podání široce distribuované v srsti psa. Koncentrace fipronilu, fipronil sulfonu a permethrinu v srsti se snížujé s časem a jsou detekovatelné nejméně 35 dní po aplikaci.

-         plazmatické koncentrace Fipronilu dosahují vrcholu po 5 dnech, zatímco koncentrace jeho aktivního metabolitu dosahují vrcholu přibližně za 14 dní. Koncentrace jsou stanovitelné až do 35 dní. Permethrin vykazuje velmi nízké hladiny systémové absorpce.

6.       FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1     Seznam pomocných látek

Butylhydroxyanisol E320

Butylhydroxytoluen E321

Benzylalkohol E1519

Diethylenglykol-monoethylether

6.2     Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3     Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte blistry v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

Průhledné vícevrstvé plastové jednodávkové pipety s obsahem 4,40 ml vyrobené tepelným tvarováním spodní části (polyakrylonitril-metakrylát/kopolymer cyklického olefinu) a uzavřené tepelným svařením s víčkem (polyakrylonitril metykrylát/hliník/polyetyléntereftalátu).

Krabičky obsahují jednotlivé pipety umístěné v barevných blistrových přebalech vyrobených z polypropylen/kopolymer cyklického olefinu/polypropylenu uzavřených víčkem vyrobeným z polyethylentereftalát/hliník/polypropylenu.

Krabička s 1, 4, 24 anebo 60 pipetami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

7.       DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Virbac

1ère avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

FRANCIE

8.       Registrační číslo(a)

96/079/14-C

9.       Datum registrace/ prodloužení registrace

Datum registrace: 29. 9. 2014

10.     DATUM REVIZE TEXTU

Září 2014

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Hmotnost 0.06 kg
Určeno pro Psy
Délka účinku 4 týdny
Druh antiparazitika Spot-on
Použitelné pro březí, laktující Ne
Použitelné pro věkové kategorie Dospělé psy, Starší psy, Štěňata od 12 týdnů
Přírodní Ne
Účinné proti Blechám, Klíšťatům, Komárům, Pakomárům

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: